14.9.2017

O nás

Historie a současnost oddílu

Oddílová symbolika

RA je egyptský bůh slunce. Thor Heyerdahl v letech 1969 a 1970 pojmenoval papyrusové čluny Ra a Ra 2 a přeplul na nich Atlantský oceán.

Současnost oddílu

V současnosti se oddíl dělí na dvě družiny, mladší Bobříci a starší Kormoráni.

Družina Bobříků se dělí na Modrou, Žlutou a Zelenou posádku (žabičky a vlčata – 25 členů).

Družina Kormoránů (skauti a skautky) má 15 členů.

Skauting

Je mohutné výchovné hnutí, které se přes veškeré – nejen politické a náboženské překážky, rozšířilo do 216 států světa a v roce 2007 oslavilo 100 let působení. Dnes skautuje na celé Zemi kolem 40 milionů lidí.

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Se svými 46 000 členy je největším celorepublikovým občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám. Rovněž je členem organizace dospělých skautů ISGF. Junák vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy a vždy znovu obnoven.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy stanovenými zakladateli skautského hnutí.

Jsme společenstvím, ve kterém ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, NEZIŠTNOST A ODVAHA patří k těm nejvýše postaveným a respektovaným hodnotám.

Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a morálním principům.

Našim cílem je přispět k výchově generace, která bude mít vzdělání, sebevědomí, cit, ambice, schopnost správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké úkoly budoucnosti i současnosti.

Věříme tomu, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, správným vykročením do světového společenství. Věříme tomu, že právě schopnosti našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco úplnější a bohatší.